Obchodní podmínky

jsou v souladu s legislativou České Republiky.

Obchody mezi smluvními stranami se řídí platným českým právem, a to bez ohledu, zda je kupující tuzemskou, či zahraniční osobou.

Sídlo společnosti:

Doubravka 3257
Plzeň 312 00
IČO: 87086336

Bankovní spojení: RaiffeisenBank, č.účtu 87086336 / 5500, VS je č. OBJEDNÁVKY.

VZNIK KUPNÍ SMLOUVY

Realizace obchodu smluvních stran (Kupní smlouva) se nově od 1.1.2014 uzavírá při odeslání objednávky. Praktické zpracování Objednávky probíhá v těchto bodech:

 1. Objednávka Kupujícího je odeslána prostřednictvím e-shopu, telefonicky, mailem, dopisem nebo osobně. V objednávce musí být jednoznačná identifikace zákazníka i Proffice, údaje o množství, popis zboží, místo dodání, cena a způsob dopravy a cena.
 2. Potvrzení objednávky ze strany Proffice, včetně konečné kalkulace ceny.
 3. Proffice se zavazuje dodat zboží při splnění všech podmínek daných těmito VOP.
 4. Proffice se zavazuje převést vlastnictví ke zboží po úplném zaplacení kupní ceny.
 5. Kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu.

ZÁRUKA

 1. Není-li Kupujícím obchodní subjekt či fyzická osoba - podnikatel, na dodávané zboží je podle § 620 občanského zákoníku poskytnuta záruční doba 24 měsíců od předání zboží zákazníkovi, ledaže je právními předpisy nebo přímo výrobcem stanovena záruční doba odlišná. Pro ostatní případy, občerstvení, kancelářskou techniku a spotřební materiál k výpočetní technice však platí vždy záruční doba udaná výrobcem. Rizika a odpovědnost za zboží přecházejí na zákazníka momentem předání zboží.
 2. Zákazník je povinen prohlédnout zboží bezprostředně po jeho převzetí. Pokud zjistí poškození dodaného zboží způsobené při přepravě, je povinen poznamenat tuto skutečnost při převzetí v dodacím listu, nejlépe však poškozené zboží odmítne převzít.
  Na pozdější reklamace v důsledku poškození obalu během přepravy pak nemusí být brán zřetel.
 3. Reklamace množství a jiných zjevných vad musí být odběratelem uplatněna do 3 pracovních dnů ode dne předání zboží.
  Reklamace skrytých vad musí být učiněna neprodleně po jejich zjištění, nejpozději do 24 měsíců ode dne předání zboží.
  Reklamace musí být uplatněna písemně, rozhodujícím pro zachování lhůty je datum odeslání.
 4. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním ani na vady způsobené nevhodným či nadměrným používáním výrobku.
 5. V případě oprávněné reklamace Proffice provede či zajistí opravu nebo výměnu zboží.

REKLAMACE

 1. Kupující je povinen před převzetím zásilky od dopravce zkontrolovat, zda-li není viditelně poškozena. Poškození zásilky či jejího obalu je Kupující povinen s dopravcem zaznamenat, případně převzetí zásilky úplně dopravci odmítnout. Tuto skutečnost je Kupující povinen do 24 hodin oznámit Proffice.
 2. Kupující je povinen po převzetí zásilky od dopravce zkontrolovat, zda-li její obsah není poškozen a toto oznámit (mailem, telefonicky) Proffice do 24 hodin od jejího převzetí.
 3. Kupující obdrží stanovisko k reklamaci v zákonné lhůtě do 30 dní.
 4. Proffice provede kompenzaci reklamovaného zboží nejpozději do 30 dnů od přijetí reklamace s tím, že v případě nutnosti obstarání nezbytných náhradních dílů od zahraničního výrobce se termín může prodloužit.
 5. Kupující je povinen při převzetí zboží zkontrolovat. Nesprávné množství a zjevné vady zboží při dodávce je zákazník povinen reklamovat písemně ihned. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí takovéto zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou.
  Pokud takto poškozenou zásilku zákazník převezme, je nezbytné poškození popsat v písemném dokladu o převzetí zboží. Pokud tak neučiní, nemusí Proffice případnou pozdější reklamaci uznat.
 6. Reklamaci je zákazník povinen učinit písemně a prokazatelně ji doručit do Proffice poštou nebo e-mailem.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Pro snadnou orientaci zákazníka, v e-shopu uvádíme vždy Konečnou cenu. Jelikož nejsme plátci DPH, je to cena, kterou ve finále skutečně zaplatíte (nic se k ní nepřipočítává).
 2. Proffice je oprávněn požadovat před dodávkou zálohu ve výši až 100 % hodnoty zboží nebo zaslat zboží na dobírku.
 3. Dnem zaplacení je den připsání celé částky odpovídající kupní ceně na účet Proffice.
 4. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den předání Kupujícímu. Při prodlení se zaplacením kupní ceny je Proffice oprávněn účtovat Kupujícímu náhradu škody a úroky z prodlení ve výši určené ustanovením § 369 Obchodního zákoníku, který dále odkazuje na předpisy práva občanského.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY DLE OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU

 1. Je-li Kupujícím občan - soukromá osoba, má právo dle Občanského zákoníku na odstoupení od smlouvy (písemnou formou) ve 14-denní lhůtě. (Od 1.1.2014 nemůže Kupující vrátit zboží, u kterého porušil hygienický obal.)
 2. Kupující je povinen zboží vrátit do 14 dnů od předání.
 3. Jsou-li splněny tyto zákonné podmínky, Proffice zašle peníze zpět zákazníkovi do 14 dnů.
 4. Současně má Proffice právo cenu snížit o částku, kterou zboží ztratilo běžným používáním. O takovém postupu bude Kupující vždy informován.
 5. Proffice také Kupujícímu hradí náklady na nejlevnější dopravu při doručení. Poštovné při vrácení produktu platí Kupující.

OCHRANA ÚDAJŮ

 1. Zákazník souhlasí s tím, aby Proffice uchovával a zpracovával jeho osobní údaje pouze pro vlastní potřebu, zejména průzkum trhu, pořízení databáze.

Nejsme plátci DPH.


DomůDomů

Košík  

(prázdný)

Akční nabídka

Momentálně nejsou žádné slevy

Doprava zdarma